Nyhetsbrev Q2 2021

Markarbeten fortskrider enligt plan i vindkraftparkerna Knohult och Älgön.

Kanonaden Entreprenad AB, som kontrakterats för genomförande av infrastrukturarbeten, påbörjade 1 mars 2021 etableringen av tillfartsvägar, uppställningsytor och fundament. Arbetet fortskrider enligt plan och under augusti 2021 har byggnationen av fundament till vindkraftsverken startat.  

Under hösten, från augusti till årsskiftet 2021/2022 kommer gjutningsarbeten pågå, vilket kommer medföra ett ökande antal transporter till parkområdet. Varje fundament behöver i snitt 40 betongbilar för att färdigställas och den föreslagna transportsträckan är från Jönköping via väg 132 till Knohult och via väg 975 till Älgön.

Nedan finns en kort sammanfattning över vad som skett fram tills nu och vad som är planerat för resten av 2021 per parkområde.

Knohult

Aktiviteter sedan byggstart

 • Merparten (~75%) av sprängningsarbetet är avslutat
 • Parkens interna vägnät är etablerat
 • Tornens uppställningsytor intill vindkraftverken är etablerade, en av uppställningsytorna är 95% färdigställd.

Pågående och kommande arbeten

 • Arbetet med att förlägga parkens interna kabelnät är påbörjat och beräknas bli klart under fjärde kvartalet 2021.
 • Förberedande undergjutning för vindkrafttornens fundament har påbörjats under sommaren.
 • Den första gjutningen äger rum under augusti med planen att alla fundament skall vara klara under december 2021.
 • Behov av ytterligare sprängning förväntas i samband med grävarbeten för fundament och kabeldiken.

Älgön 

Aktiviteter sedan byggstart

 • Närmare hälften (~45%) av nödvändiga sprängningsarbetet är genomförda
 • Parkens interna vägnät är etablerat till uppskattningsvis 60%
 • Tornens uppställningsytor är etablerade till uppskattningsvis 45%

Pågående och kommande arbeten

 • Parkens interna vägnät har påbörjats och förväntas bli klart under september.
 • Arbetet med fundamenten kommer påbörjas när parkens interna vägnät är färdigställt. Fundamenten planeras vara färdigställda under januari 2022.
 • Behov av ytterligare sprängning förväntas i samband med grävarbeten för vägar, fundament och kabeldiken.

Har ni frågor rörande de pågående byggarbetena i parkområdet eller dess närhet, vänligen kontakta Vindin Vedbo ABs representant på siten, Rainer Härkäniemi, mobil 070 325 50 89.

<< Återgå till nyheter