Miljöpåverkan

För att på bästa sätt uppnå energiöverenskommelsens mål att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion till år 2040 måste de områden som utpekats för vindkraft utnyttjas effektivt. Tack vare teknikutvecklingen kan Vindin Vedbo projektet idag bidra till ökad förnybar energiproduktion i väsentligt större utsträckning än vad som förutsågs då tillstånden meddelades, viktigast av allt utan någon ökad miljöpåverkan.

Utvecklingen av Vindkraftparkerna Knohult och Älgön inleddes 2010. Båda parkerna erhöll miljötillstånd 2016 efter en omfattande utredningar och lagstadgade tillståndsprocesser med krav på anpassningar under byggnation, driftsättning, drift och nedmontering för att minimera dess påverkan på miljö och omgivning.

Vindparkernas utformning

Turbinernas positioner

Vindkraftverkens positioner har optimerats för maximal produktion med hänsyn till natur- och kulturvärden, synlighet och ljud. Vindkraftparkerna Knohult och Älgön har en total installerad effekt om 86MW (20 x 4.3 MW) som kommer producera CO2 fri el i en mängd som räcker till en genomsnittlig förbrukning av 44 000 hushåll.

Markförlagda elkablar

Transferering av den producerade elkraften kommer att ske i markförlagda kraftkablar längs vägar såväl inom parken och via Eons markförlagda regionnät till kraftstationen i Barkeryd.

Vägar och transporter

Vägar till och inom vindkraftparkerna har anpassats efter natur- och kulturvärden samt med hänsyn till minsta påverkan gentemot markägare och närboende. Vindin Vedbo AB ställer krav på alla entreprenörer att endast nyttja anvisade in- och utfarter till väg 132 och väg 975.

Ljud, skuggor och hinderljus

Ljud och skuggor

Utvecklingen av modern vindkraftsteknologi har resulterat i tystare turbiner med lägre källjud. Som en del av projektets tillståndsprocess och slutliga tillstånd har modelleringar utförts och ljudnivåerna bedömts under olika förhållanden från en rad olika platser runt vindkraftparkerna för att säkerställa att ljudnivån är inom de gränser som anges i tillståndet.  

På samma sätt har skuggbildning också modellerats och studerats på potentiellt berörda platser för att säkerställa att skuggbildning är inom de gränser som anges i tillståndet. Som en extra åtgärd är turbinerna utrustade med system som stoppar turbinernas rotation under skuggkänsliga perioder.  

Vindin Vedbo AB kommer med hjälp av driftinställningar och operativ turbinstyrning kontinuerligt övervaka situationen för att säkerställa att ljud och skuggor följer tillståndets krav och inte påverkar omgivande bostäder negativt.  

Hinderljus

Ett visst antal turbiner kommer att utrustas med ett så kallat hinderljus för att vindkraftparkerna skall uppmärksammas av flygtrafiken. Vilken typ av hinderljus som måste användas och på vilka turbiner är något som styrs av myndigheterna.